Hvad tror vi på?

Følgende er et kortfattet sammendrag af de grundlæggende sandheder fra vores trosbekendelse, Baptistbekendelsen af 1689.

Bibelen

Bibelen, både det gamle og nye testamente, er Guds ord givet ved Helligåndes inspiration, fuld sandfærdig, historisk pålidelig og er den eneste tilstrækkelige, sikre og ufejlbarlige anvisning til al frelsende kundskab, tro og livsførelse.
Derfor er Den hellige skrift absolut nødvendig, da de måder, Gud førhen åbenbarede sig på, nu er ophørt.

Den Treenige Gud

Der er kun én sand og levende evig Gud, hvis eksistens er i og fra Ham selv. Han er skaberen af alle ting, Han opretholder og styrer alt med sit mægtige ord. Til Ham skylder al skabningen udelt kærlighed, al tilbedelse og lydighed.
Gud har åbenbaret sig for os som Faderen, Sønnen og Helligånden. Tre personer, ét i væsen, magt og evighed.

Jesus

Vi tror på, at Jesus Kristus er Guds enbårne søn og er den anden person i den hellige Treenighed. I Ham bor hele guddomsfylden, Han er uendelig, uden begyndelse, fuldkommen Gud og fuldkomment menneske. Den menneskelige og guddommelige natur blev forenet i personen Jesus Kristus, dog blev de ikke sammenblandet og kan ej heller adskilles.
Jesus blev født af Jomfru Maria, levede et syndfrit liv og døde i synderes sted på korset og opstod igen tre dage efter. Derved sonede Han synden for alle, som tror på Ham.

Mennesket

Mennesket blev skabt af Gud i Hans billede, retfærdigt, fuldkomment og uden synd. Gud skabte mennesket som mand og kvinde. Det første menneske faldt i synd og gennem hans fald kom synden og døden til hele menneskeheden. Denne synd har alle mennesker arvet, og derfor synder vi i dag og står skyldige overfor en hellig og retfærdig Gud. Derfor har alle mennesker brug for frelse for ikke at gå fortabt for evigt.

Evangeliet

Alle mennesker er født i synd og har brudt Guds hellige lov og fortjener evig straf og fordømmelse. Dog ved sin store nåde og barmhjertighed har Gud bestemt, at hvis mennesket erkender sin synd, omvender sig fra den og sætter sin lid og tro til Jesus Kristus som Herre og Frelser, bliver man frelst. Frelsen og syndsforladelsen er Guds frie og ufortjente gave og modtages ved tro alene. Dette er det glade budskab for alle mennesker, at den, der kommer til Jesus, vil Han aldrig vise bort.

Evigheden

Gud har fastsat én dag, da Han vil holde dom over hele verden i retfærdighed ved Jesus Kristus.
På den dag skal alle mennesker opstå med deres legemer og gøre regnskab for deres gerninger, for at enhver kan få igen for det, man har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.
Da skal de retfærdiggjorte, de som af nåde ved tro hører Herren Jesus til, gå ind til evigt liv og de uretfærdige, de der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus, straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra Hans herlighed og magt.