Vores kendetegn

Skriften

Bibelen er Guds ord og indblæst af den Hellige Ånd. Derfor har Bibelen en særlig plads i vores kirke og blandt vores medlemmer. Vi anser den som den eneste tilstrækkelige, sikre og ufejlbarlige anvisning til al frelsende kundskab, tro og livsførelse. Bibelen har den absolut højeste autoritet i vores kirke, og derfor tilstræber vi, at enhver form for læresætning eller praksis, der er i modstrid med Bibelen, afvises.

Vi ønsker, at vores medlemmers liv skal indrettes efter Guds ord og dets befalinger, og derfor gransker vi Bibelen for at indordne os dér, hvor vi afviger. Vi stræber efter at lade Guds ord bo i rigt mål iblandt os, og derfor vil det tit opleves, at der snakkes om de sandheder, der findes deri, både efter vores gudstjenester, men også i vores fællesskab iøvrigt. Bibelen er altafgørende for den kristne, for mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Vi vil derfor formane og opmuntre hinanden til at prioritere den daglige bibellæsning og familieandagt.

Prædiken

Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Tilbedelse

Du vil opleve en trinitarisk gudstjeneste, hvor vores lovprisning er rettet mod Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Helligånden. Vores gudstjenester er indrettet og reguleret efter det, der er påbudt i Bibelen. Derfor vil du kun opleve sang, bøn, skriftoplæsning, undervisning og prædiken.

Til vores gudstjeneste vil vi synge sange, der er rige på bibelske sandheder. Vi synger til Guds ære, men også til hinanden, da sangene både skal undervise og formane (Kol. 3,16)
Til vores gudstjeneste vil vores bøn til Gud bl.a. indeholde lovprisning, taksigelse, syndsbekendelse, forbøn for andre og anråbelse for vores behov og fornødenheder.
Til vores gudstjeneste vil der blive oplæst fra skriften, både fra det gamle og nye testamente.
Til vores gudstjeneste vil du opleve bibeltro undervisning og prædiken fra hele Bibelen.

Guds almagt

Vores kirke tror og forkynder Guds almagt og suverænitet. Gud har ikke begrænset sin almagt for menneskets skyld, da det er en af hans egenskaber, der ikke kan adskilles fra hans væsen. Gud skal ikke have tilladelse af sin skabelse for at gøre sin vilje. Gud gør nemlig altid sin vilje både i himlen og på jorden (Sl. 135,6; 115,3). Guds almagt er en trøst for de kristne, da de kan have fuld tillid til, at alle løfter i Jesus Kristus vil blive opfyldt, og Guds planer aldrig forpurres. Uden at Gud er almægtig, kan de kristne ikke finde trøst i trængsler.

Gud er almægtig i menneskets frelse, da mennesket ikke kan bidrage med noget til sin egen retfærdiggørelse på grund af syndens fordærv og dets påvirkning på menneskets åndelig tilstand. Frelsen gives som en fri gave af Guds nåde alene gennem troen alene. Ingen menneskelig gerning, delvist eller helt, påvirker denne frie nådesgave. På denne måde får Gud al ære og pris.

Dette syn på Guds almagt påvirker alle kirkens gerninger, fordi vi har fuld tillid til, at Guds vilje vil ske, og derfor søger vi at følge Bibelens anvisninger og befalinger uanset omstændighederne og tyer ikke til pragmatisme.

Evangelisation – tro kommer af det, der høres

Evangeliet er Guds kraft til frelse (Rom 1,16), og troen på Jesus Kristus kommer af at høre evangeliets budskab (Rom. 1,17). Dette budskab skal prædikes og tilbydes frit af Guds folk til alle og enhver uden undtagelse (Rom. 10,14). Jesus har befalet kirken at forkynde dette budskab for alle folkeslagene, således at folk kan komme til tro og blive Jesu disciple. Denne befaling tilhører ikke kun nogle få, men det er alle de kristnes pligt og glæde (Matt. 28,19).

Formidlingen af evangeliets budskab om synderens forladelse ved troen på Jesus Kristus sker kun ved dets forkyndelse (Rom. 10,14) og ikke ved andet middel. Bibelen har hverken direkte befalinger eller eksempler på andre måder, hvorved evangeliet kan kommunikeres til syndere. Derfor skal der undgås alle former for manipulationer, verdslig strategier, pragmatisme eller lignende ubibelske metoder. Kristne skal være ærlige i deres evangelisation og ikke tiltrække folk med lokkemidler for så at kunne fortælle dem om evangeliet. Dog skal kristne bruge og udnytte ethvert gunstigt øjeblik til at forkynde og fortælle sine medmennesker om evangeliets budskab (1. Kor. 9,22).

Evangelisation bør være en stor glæde for alle kristne, da den samme syndsforladelse, som man selv har fået, er den primære drivkraft til at fortælle andre folk om det evige liv og Guds store kærlighed.

Læs om evangeliet her.