Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • At kende Kristus Jesus

  24. marts 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 3,7-11
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v7  Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. v8  Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus v9  og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, v10  for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, v11  om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde!

   

 • Den der er stolt, skal være stolt af Herren

  17. marts 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,24-31
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v24  men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. v25  For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.

  v26  For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. v27  Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, v28  og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting,v29  for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. v30  Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, v31  for at »den, der er stolt, skal være stolt af Herren,« som der står skrevet.

   

 • Evangeliet, dårskab eller Guds kraft?

  3. marts 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,18-23
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v18  For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft v19  – der står jo skrevet:
  De vises visdom vil jeg ødelægge,
  de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.
  v20  Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? v21  For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. v22  For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, v23  men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger;

   

 • Den sande omskærelse – ikke i det ydre, men det indre

  24. februar 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 3,1-6
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v1  I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren! At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer.

  v2  Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne! v3  Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. v4  Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere: v5  omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, v6  ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.

 • Splittelse i Guds menighed

  17. februar 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,10-19
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v10  Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. v11  For Kloes folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. v12  Jeg sigter til, at I siger hver sit: Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. v13  Er Kristus da blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus’ navn?v14  Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer undtagen Krispus og Gajus, v15  så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. v16  Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt; ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. v17  For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale.