Program

Indledningsbøn / Opening prayer
Salme 1 / Hymn no. 1
Bibellæsning/ Scripture Reading (1)
Salme 2 / Hymn no. 2
Bibellæsning / Scripture Reading (2)
Katekismus / Catechism
Salme 3 / Hymn no. 3
Prædiken / Sermon
Salme 4 / Hymn no. 4
Bøn / Prayer
Bedemøde / Prayer Meeting
Indledningsbøn / Opening prayer

Indledningsbøn

Opening prayer

Salme 1 / Hymn no. 1

1. Sabbatsdag, hvor skøn du er,
skabt af Gud, jeg har dig kær.
Kom, o kom, vi end en gang
samles vil til bøn og sang!

2. Endt er ugen. Nu i fred
vi os stille sætter ned
om vor Faders rige bord,
lyttende til nådens ord.

3. Gud, til dig vor hu nu står,
uden dig vi intet får.
Lad dit evangelium
hos os finde hjerterum!

4. Lad i dag dit dyre ord
gøre under her på jord,
vore arme sjæle fød
hyrde god, med livets brød!

5. Kom, og mangt et bytte tag
fra den stærke denne dag.
Søg du selv de arme får,
som langt borte fra dig går!

6. Herre, lad den gode tid
bryde frem, da livets strid
byttes om med sabbatsro! –
Lad os evigt hos dig bo!

1. Mos. 2,3

Joel Blomkvist

English Translation

1. Sabbath day of rest and cheer! Day divine, to me so dear! Come, O come to old and young, Gath’ring all for prayer and song.

2. Now the week of toil is o’er, And in peace we sit once more At our Father’s ample board, Listening to His gracious Word.

3. Lord, our God, we seek Thy face, Bless us with Thy saving grace; May Thy heralds everywhere Clear Thy Gospel truth declare.

4. Let Thy mighty Word hold sway Over men on earth today; Our poor souls, good Shepherd, feed, Into pastures green us lead.

5. No translation.

6. May, O Lord, the day be near, When we pass from trials here Into Thine eternal rest, In the mansions of the blest.

Bibellæsning/ Scripture Reading (1)

Esajas 28,1-13

Isaiah 28,1-13

Salme 2 / Hymn no. 2

1. ’Tis so sweet to trust in Jesus,
And to take Him at His word;
Just to rest upon His promise,
And to know, Thus says the Lord!
Refrain
Jesus, Jesus, how I trust Him! How I’ve proved Him o’er and o’er; Jesus, Jesus, precious Jesus! O for grace to trust Him more!

2. O how sweet to trust in Jesus,
Just to trust His cleansing blood;
And in simple faith to plunge me
’Neath the healing, cleansing flood!
Refrain

3. Yes, ’tis sweet to trust in Jesus,
Just from sin and self to cease;
Just from Jesus simply taking
Life and rest, and joy and peace.
Refrain

4. I’m so glad I learned to trust Thee,
Precious Jesus, Savior, friend;
And I know that Thou art with me,
Wilt be with me to the end.
Refrain

Louisa M. R. Stead, 1882

Bibellæsning / Scripture Reading (2)

Filipperbrevet 4,2-23

Philippians 4,2-23

Katekismus / Catechism

Spørgsmål. 44: Hvad åbenbarede Gud i begyndelsen som forskrift for menneskets lydighed?

Svar Som forskrift for menneskets lydighed åbenbarede Gud i begyndelsen den moralske lov

Rom. 2,14-15:
”For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte

English

Question No. 44: What did God at first reveal to man for the rule of his obedience?

Answer: The rule which God at first revealed to man for his obedience was the moral law.

Romans 2,14-15:
For when Gentiles, who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts.

Salme 3 / Hymn no. 3

1. Loven er et helligt bud,
viser os vor Gud alene
frem for alle ting at tjene
og at ære som en Gud;
intet uden ham at ynde,
ham at elske nat og dag,
intet uden ham begynde,
det er Lovens hovedsag.

2. Deraf og nødvendigt må følge,
som udi en kæde,
at vi skal vor næste glæde
og til hånde gerne gå;
hvad man nu sin Gud vil yde,
som det ikke har behov,
dette skal vor næste nyde
efter kærlighedens lov.

3. Dette bud om kærlighed
stod i Adams hjerte skrevet,
blev ved synden sønderrevet,
da han faldt i døden ned;
lyst at ville, kraft at kunne
holde Lovens varetægt*
gik ved Adams fald til grunde
for den hele Adams slægt.
* bud

4. Da nu hele verden lå
under Herrens dom og vrede,
straffen den var også rede,
som der skulle følge på,
da begyndte Gud at tale
om sin egen kære Søn,
som hans vrede skulle svale
for det ganske Adams køn.**
** slægt

5. Har vi ham, som har betalt,
har vi ham, som fyldest gjorde,
da er Lovens trussel borte,
Jesus har det klaret alt;
ja, han selv os kræfter giver
til at følge Lovens bud,
og Gud Helligånd os driver,
så vor gerning sker i Gud.

Joh. 14,23; Matt. 22,37; Rom. 8,4.

Hans Adolph Brorson 1739

English translation:

1. The law is a holy commandment,
show us our God alone
rather than all things to serve
and to honor as a God;
nothing without him to please,
him to love night and day,
nothing without him begin,
That is the law's main point.

2. Hence necessary
follow as in a chain,
that we should our neighbour please
and gladly help;
what one will now give his God,
as one does not need,
This is what our neighbour will enjoy
according to the law of love.

3. This command of love
written in the heart of Adam,
was torn by sin,
when he fell to death;
Want to, power to be able to
keep the laws commandment
went to ruin with Adam
for the whole of Adam's descendants.

4. Then the whole world was lying
under the judgment and anger of the Lord,
the punishment it was also prepared,
that should follow
then God began to speak
about his own dear son,
as his anger would swell
for the whole of Adam's descendants.

5. Do we have him who paid,
do we have him who did the fullest
then the law's threat is gone,
Jesus has done it all;
Yes, he even gives us power
to follow the command of the Law,
and God Holy Spirit drives us,
so our work is done in God.

Prædiken / Sermon
Salme 4 / Hymn no. 4

1. Alleluia! sing to Jesus!
His the scepter, His the throne.
Alleluia! His the triumph,
His the victory alone.
Hark! the songs of peaceful Zion
Thunder like a mighty flood.
Jesus out of every nation
Has redeemed us by His blood.

2. Alleluia! not as orphans
Are we left in sorrow now;
Alleluia! He is near us,
Faith believes, nor questions how;
Though the cloud from sight received
Him When the forty days were o’er
Shall our hearts forget His promise,
I am with you evermore?

3. Alleluia! bread of angels,
Thou on earth our food, our stay;
Alleluia! here the sinful
Flee to Thee from day to day:
Intercessor, friend of sinners,
Earth’s Redeemer, plead for me,
Where the songs of all the sinless
Sweep across the crystal sea.

4. Alleluia! King eternal,
Thee the Lord of lords we own;
Alleluia! born of Mary,
Earth Thy footstool, Heav’n Thy throne:
Thou within the veil hast entered,
Robed in flesh our great high priest;
Thou on earth both priest and victim
In the Eucharistic feast.

W. Chatterton Dix 1866

Bøn / Prayer

Afslutningsbøn og velsignelsen

Closing prayer and benediction

Bedemøde / Prayer Meeting

1. Send bud til Ham, hvis navn er Jesus Krist,
som frelse kan og læge sjælens brist,
Han, som af Gud blev sendt til jorden ned,
send bud til Ham, o sjæl, og du får fred.

2. Send bud til ham, når hjælp du trænger til,
på mørke vej Han lyse for dig vil,
når ingen udvej du kan øjne mer´,
send bud til Ham, som også da er nær.

3. Send bud til Ham, når tvivlende du går,
en stund hos Ham, og hjælp mod tvivl du får.
Når ned i tåredalen du må gå,
send bud til Ham, og du Hans trøst
skal få.

4. Send bud til Ham, når sorgen trykker dig,
alt håbløst er, du ser ingen vej,
når tro på alle ting du mistet har,
send bud til Ham, - og vent til du får svar.

5. Send bud til Ham i glædens skønne tid,
når alt er lyst, og lykken smiler blid,
når dagen hælder, og det går mod kvæld,
send bud til Ham, som alle ting gør vel.
Matt. 7,7

Konrad Odinsen